Algemene voorwaarden

 1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Elft BVBA te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten/prestaties (…) vangt de termijn aan daags na levering/oplevering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Onderhavige voorwaarden prevaleren te allen tijde op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant.
 3. Leveringsdatum/plaatsing leveringen/plaatsingen zullen uitgevoerd worden volgens het geldende tarief en op een vooraf overeengekomen datum. De levering/plaatsingsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot het eisen van een schadevergoeding.
 4. Een bestelling wordt pas geplaatst na betaling van een voorschot van 30 %
 5. De wederpartij dient de gekochte zaken bij ontvangst te onderzoeken ten einde na te gaan of ze overeenstemmen met de bestelling qua kwaliteit en kwantiteit. Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten worden gemeld aan Elft BVBA binnen de 24 uur na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden gemeld aan Elft BVBA binnen één maand na de levering, eveneens per aangetekend schrijven. Onze aansprakelijkheid voor onzichtbare gebreken wordt uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of vervanging door ons van het gebrekkige goed zonder dat enige andere vergoeding verschuldigd is.
 6. Onze aansprakelijkheid voor onzichtbare gebreken wordt uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of vervanging door ons van het gebrekkige goed zonder dat enige andere vergoeding verschuldigd is.
 7. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BVBA ELFT.Bij de niet betaling van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege een conventionele interest aan 12 % per jaar en een forfaitair schadebeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 200 € verschuldigd. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag of enig ander feit dat op de insolvabiliteit van de klant kan wijzen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen bedragen met zich mee en laat ons tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en /of te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding door de klant. Eventuele ontvangen voorschotten/ betalingen gelden als conventionele schadevergoeding.
 8. Alle in deze offerte beschreven elementen zijn voorzien. Zaken die niet vermeld worden, moeten bijgevolg als niet voorzien beschouwd worden. De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Indien blijkt dat deze zijn gewijzigd tijdens de uitvoering, kunnen deze in meerdering of in mindering worden gebracht. De levering en plaatsing van het maatwerk is voorzien op gelijkvloers tenzij anders vermeld in deze offerte.
 9. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. Het Belgische recht is van toepassing. Onze facturen vallen onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
 10. Een verkoop komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging ervan door Elft BVBA.
 11. Elke annulering van de bestelling door wederpartij dient per aangetekend schrijven te gebeuren. In dat geval is er een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs van de bestelling verschuldigd. Indien het een gepersonaliseerde bestelling of ene bestelling of maat betreft, is er een schadevergoeding van 40% van de prijs van de bestelling verschuldigd.
 12. Kosten van vervoer, verpakking en verzekering  zijn steeds voor rekening van wederpartij. De wederpartij is verplicht om de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de bestelling aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien, om welke reden dan ook, wederpartij niet in staat zou zijn om de zaken in ontvangst te nemen, dan zullen zij worden opgeslagen voor rekening en op risico van wederpartij, die alle hieraan verbonden kosten dient te dragen. De levering en plaatsing van het maatwerk is voorzien op gelijkvloers tenzij anders vermeld in deze offerte.